Kallpressen AB ,556429-5946 (”Bolaget”) driver webbsidan kallpressen.se Utförliga kontaktuppgifter och
Övrig information om Bolagetframgår på Webbsidan. Via Webbsidan kan du köpa varor från Bolaget och från
extern säljare vars produkter Bolaget inte säljer utan endast distribuerar (”Externsäljare”).

 1. Allmänt
  1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster från Bolaget
  och Externsäljare (”Kund”). För köp från Externsäljare gäller dock i första hand Externsäljarens villkor.
  1.2 Kund godkänner dessa Villkor samt Kallpressens Integritetspolicy i samband med köp via Webbsidan. I
  tillägg godkänner Kunden även Externsäljarens gällande köpvillkor när Kunden genomför ett köp från
  Externsäljaren via Webbsidan (se nedan för specifik information). Dessa köpvillkor finns på respektive
  Externsäljares webbplats.
  1.3 Genom att godkänna Kallpressens Villkor verifierar Kunden att denne har fyllt 18 år, är myndig och har full
  juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Genom att godkänna Externsäljarens köpvillkor verifierar Kunden att
  denne uppfyller Externsäljarens köpvillkor vilka kan innebära att Kunden t.ex. måste ha fyllt 20 år. Kallpressen
  accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Kallpressen förbehåller sig rätten att i
  enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning om Kunden nekas att genomföra köpet av Kallpressens
  betalningsförmedlare, att Kallpressen misstänker att Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns
  andra sakliga skäl. I det fall person måste ha förmyndares samtycke för att kunna registreras som Kund på
  Kallpressen måste samtycke lämnas av förmyndare till Kallpressen före registrering genom att kontakta
  Kallpressen kundtjänst (se Webbsidan för kontaktinformation).
  1.4 Kallpressen reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, exempelvis fel i
  produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara,
  eller felaktig information angående om en vara finns i lager.Kallpressenhar rätt att korrigera sådana eventuella fel
  och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris)
  har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Kallpressen att meddela Kunden om detta och invänta
  Kundens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) fram till dess att Kundens order har påbörjat att
  plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från Kundens order. All bildinformation på
  Webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal
  varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. MatHem ansvarar inte för
  information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.
  1.5 Webbsidan ägs avKallpressen. Innehållet på Webbsidan ägs av Kallpressen eller dess licensgivare (som kan
  vara en Externsäljare). Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga
  lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information
  om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från
  Kallpressen.
 2. Avtal och Beställning
  2.1 För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren
  förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen i vår
  Integritetspolicy och vår Cookiepolicy.
  2.2 När Kunden slutfört en beställning av Kallpressen kommer Kallpressen att bekräfta Kundens beställning. Ett
  avtal om köp avKallpressen ingås först närKallpressen slutligt bekräftat Kundens beställning inklusive vilka varor
  som har plockats per e-post från Kallpressen till Kundens. Kallpressen uppmanar Kundens att spara denna
  orderbekräftelse för eventuella kontakter med Kallpressens kundtjänst. Kallpressen förbehåller sig dock rätten att
  ändra eller avboka Kundens bekräftade order fram till dess att ordern har levererats, om leveranshinder uppstår
  och detta hinder orsakats av omständighet utanför Kallpressen kontroll exempelvis enligt punkterna 1.3 (Kunds
  betalningsförmåga eller vilseledande information), 1.4 (slutförsäljning eller bild- och/eller skrivfel) eller 10 (Force
  Majeure). Ett avtal om köp av Externsäljare ingås först när Externsäljaren slutligt bekräftat Kundens beställning
  inklusive vilka varor som har plockats per e-post till Kunden, om inte annat framgår av Externsäljarens köpvillkor.
  2.3 Kunden kan lägga, ändra i och avboka order fram till den stopptid som gäller för den valda leveranstiden. En
  order som består av dels varor köpta av Kallpressen dels varor köpta av Externsäljare kan ha olika stopptider för
  respektive del. Stopptiden är normalt fram till kl 23:59 dagen innan Kundens valda leveransdag, men undantag
  förekommer. De vanligaste undantagen är: i) färdiga bioboxar – samt Cleanse paket, dessa måste avbokas minst
  2 dagar före leveransdagen, Andra undantag kan förekomma t.ex. beroende på vilka varor som Kunden beställt
  och Kunden måste säkerställa vilken stopptid som gäller för vald leveranstid.
 3. Varor, priser, avgifter och betalning
  3.1 Vid beställning via Webbsidan gäller de priser som anges på Webbsidan på beställningsdagen av Kundens
  order. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det priset som var vid tidpunkten när Kunden slutförde
  beställningen av ordern. För abonnemang gäller priset då varje unik order skapas vilket normalt sker 6 dagar
  innan leverans. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat anges. Priserna inkluderar
  inte avgifter (som för exempelvis frakt, faktura etc.) som anges separat. Varor från Externsäljare kan inte läggas
  in i ett abonnemang. På Webbsidan anges en indikativ vikt och Kallpressens kundlöfte är att vikten på den
  levererade produkten ska vara i nivå med den indikativa vikten, men i undantagsfall kan den variera med +/-
  10%.
  Lagersaldot kan dock ändras fram till att orden plockas för leverans. I det fall Kallpressen inte har Kundens
  beställda vara i lager väljer Kallpressen en motsvarande vara. Kallpressens ambition är att tillfråga Kunden om
  Kunden godtar ersättningsvaran men det kan inte garanteras att så alltid sker. Är ersättningsvaran dyrare så
  bjuder Kallpressen Kunden på mellanskillnaden. Är ersättningsvaranvaran billigare krediteras Kunden
  mellanskillnaden. Är en vara ej levererbar krediteras hela varans belopp.
  3.4 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan. Betalning kan göras med betalkort eller faktura.
  Betalning med betalkort sker via betalningslösningsleverantören (f.n. PayPal AB (publ) ( wwwpaypal.se ). När
  betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet när Kunden lägger ordern. Beloppet debiteras Kundens
  konto under leveransdagen. Det kan i vissa fall ta upp till 7 bankdagar innan Kundens bank registrerat köpet på
  ditt konto. Avbokar Kunden sin order släpper Paypal det reserverade beloppet. Det kan i vissa fall dröja upp till 7
  bankdagar innan banken noterar detta och att reservationen försvinner helt från Kundens kortkonto. Läs mer om
  betalsätt och rabatter på Webbsidan.Kallpressen förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att
  ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte
  godkänns för det valda betalsättet.
  3.5 Kallpressen tar ut fraktavgift för Kundmedlemmar, på alla order med ett varuvärde under 700 kr. På order med
  varuvärde på eller över 700 kr utgår ingen fraktavgift. Kallpressen tar ut fraktavgift för övriga kunder, på alla order med ett varuvärde under 1170 kr. På order med varuvärde på eller över 1170 kr utgår ingen fraktavgift.
 4. Leverans och transport
  Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Kallpressen uppdaterad
  om Kundens uppgifter och därmed ge Kallpressen möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar
  att se till att Kallpressen kan komma fram till dörren. Om Kallpressen av någon av Kunden föranledd anledning
  inte kan leverera varorna till Kunden debiteras Kunden för ordern som om den hade levererats.
  4.2 Kallpressens ambition är att i) meddela Kunden om planerad leveranstid via sms eller mail på leveransdagens morgon
  alternativt dagen före vid tidig morgonleverans, ii) leverera Kundens order inom 30 minuter från det tidsintervall
  Kunden önskat, och iii) om den estimerade leveranstidpunkten under leveransdagen ser ut att komma avvika från
  det planerade tidsintervallet kontaktarvKallpressen Kunden via sms eller mail.
  4.3 Vid leverans med hjälp av elektroniska lås är Kunden ansvarig för att det finns tillräckligt med plats i kylskåp
  och frys för att Kallpressen ska kunna leverera varorna med bibehållen kyl- och fryskedja. Varorna kommer
  placeras i kylskåpet i kassarna som de plockats i. Uppenbara icke kyl-/frysvaror kan komma att placeras utanför.
  Om plats inte finns kommer Kallpressen ringa Kunden för att kontrollera om det går bra att ställa varorna någon
  annanstans i hemmet. I de fall Kunden inte går att nå och det inte finns plats i kylskåp respektive frys för varor
  som enligt Kallpressen är kylvaror respektive frysvaror kommer varorna tas i retur och hanteras som ordinarie
  leveranser som tas i retur. Kunden ansvarar för att det inte är något larm påslaget i hemmet när Kallpressen ska
  leverera. Om ett larm går tas varorna i retur. Kallpressen är inte ansvariga för eventuella kostnader som
  tillkommer för att larmet har aktiverats. Kund ansvarar även för att släppa in Kallpressen med hjälp av eventuell
  porttelefon. Kunden ansvarar för att det inte finns några lösa djur i hemmet. Vid förekomst av lösa djur avbryter
  Kallpressen leverans och varorna tas i retur. Kallpressen är inte ansvariga för eventuella kostnader som
  tillkommer i samband med förekomst av lösa djur, och frånsäger sig allt ansvar för om ett löst djur skulle smita ut
  vid leverans. I de fall Kunden är hemma vid leveranstillfället kommer leveransen att levereras i enlighet med
  normalt förfarande.
 5. Varukvalitet och ångerrätt
  5.1 Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Kallpressens kundtjänst omedelbart.
  Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Kallpressens ansvar är begränsat till varans
  värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att
  ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att
  det finns hinder för sådan återbetalning.
  5.2 Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja
  Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten
  gäller dock inte vid köp av dagligvaror från Kallpressen eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns
  enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen
  oförändrat skick och att ingen försegling brutits.
  5.3 Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till Kallpressen (till
  exempel per brev eller e-post) om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före
  fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till:
  Email: info@ kallpressen .se , eller
  Adress:
  Kallpressen AB Rörstrandsgatan 34, 11340 Stockholm
  Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och
  namn på varan i meddelandet. Om Kunden inte vill använda något av ovan nämnda alternativ för att lämna sitt
  meddelande, kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit
  fram.
  5.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden
  har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum
  meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Kallpressen. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick
  och i eventuell originalförpackning.
  5.5 Kallpressen betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 30 dagar från det att Kallpressen tagit emot den
  returnerade varan eller att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto.
  Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat
  överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som ska återbetalas har
  Kallpressen rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga
  värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än
  vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
 6. Reklamation
  6.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som
  önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Kallpressen så snart som möjligt efter att felet upptäckts via
  de kontaktvägar som anges på Webbsidan.
  6.2 Kallpressen står för returfrakten för godkända reklamationer.
  6.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Kallpressen att kompensera Kunden i
  enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Kallpressen strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar
  från det att Kallpressen mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Kallpressen
  förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande
  konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Kallpressens riktlinjer från Allmänna
  Reklamationsnämnden, se ARN . Mer information finns på Konsumentverket .
 7. Länkar
  Kallpressen kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Kallpressens kontroll, och
  webbplatser utanför Kallpressens kontroll kan länka till Webbsidan. Kallpressen ansvarar inte för behandling av
  information eller personuppgifter som Kunden uppger på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och
  läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbsidan.
 8. Force Majeure
  Kallpressen ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som
  Kallpressen inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, naturkatastrof eller
  extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel, ändrad
  myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel
  eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter
  ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation
  skulle uppstå informerar Kallpressen Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.
  Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Kallpressen rätt att häva köpet med
  omedelbar verkan.
 9. Ändringar av tjänster och Villkoren
  Kallpressen kan utan förvarning till Kund förändra, revidera, ersätta eller ta bort utan särskilt meddelande de
  tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som Kallpressen erbjuder på sin Webbsida.
  Kallpressen förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få
  Kundens godkännande. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller
  från 1 vecka efter att Kallpressen har informerat Kunden om ändringarna per e-post eller direkt i samband med
  att Kunden har accepterat Villkoren på Webbsidan (görs i samband med att Kunden slutför ett köp). Kallpressen
  rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbsidan regelbundet för att bli varse om eventuella
  ändringar av Villkoren.
 10. Överlåtelse
  Kunden har inte rätt att till annan överlåta sitt medlemskap och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter.
  Kallpressen har dock rätt att utan samtycke från Kunden, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter
  hänförliga till Villkoren.
 11. Ogiltighet
  Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig
  eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i
  den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas
  kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser.
 12. Tillämplig lag och tvist
  12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Kallpressens kundtjänst. Vid eventuell
  tvist följer Kallpressen beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.
  12.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och
  avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska
  vara första instans.