1. Medlemskap
  Ansökan om medlemskap i Kallpressen KundKlubb görs på vår Webbsida. Kallpressen bekräftar att Villkoren
  och Medlemsvillkoren har ingåtts och att du därmed registrerats som medlem i Kallpressen genom att skicka en
  bekräftelse till dig via e-post. Bekräftelsen gäller ett medlemskap som löper tillsvidare om inte medlemskapet
  aktivt sägs upp av Medlemmen eller av Kallpressen. Medlemsavgiften på 1000kr/ betalas vid registrering.
  Som Medlem i Kallpressen KundKlubb och under förutsättning att du följer Villkoren och Medlemsvillkoren får du
  rätt att använda våra tjänster för din personliga och icke-kommersiella användning i den omfattning som framgår
  av Villkoren och Medlemsvillkoren.
 2. Erbjudanden, kampanjer och personalisering
  Kallpressen strävar efter att tillhandahålla sina medlemmar med så bra erbjudanden, och relevant och
  användbar information som möjligt. Vi åtar oss därför att gentemot våra Medlemmar förmedla information, bland
  annat i form av erbjudanden och kampanjer, och anpassa innehållet på Webbsidan.
  När du registrerar ditt användarkonto kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter alternativt
  företagsuppgifter. Du bekräftar härmed att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt att du
  ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Du får bara skapa ett användarkonto per privatperson.
  Du åtar sig att se till att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja
  användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och
  lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du måste omgående
  anmäla till Kallpressen om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp
  som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.
  Om Kallpressen misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars
  bryter mot Villkoren eller Medlemsvillkoren har Kallpressen rätt att stänga av dig. Kallpressen har även rätt att
  tilldela dig nya inloggningsuppgifter.
 3. Användning av tjänst
  Kallpressens tjänster får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Kallpressen
  på sådant sätt att Kallpressen eller annan drabbas av olägenhet eller skada.
  Vid användning av Kallpressen är du skyldig att iaktta Villkoren, Medlemsvillkoren, gällande lagar, regler,
  Kallpressen anvisningar samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar. Det innebär exempelvis att
  du inte får använda Kallpressen för att:
  ● Göra enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av
  upprepade eller oönskade meddelanden.
  ● Förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka
  andras rättigheter.
  ● Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot
  folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till
  brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
  ● Överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc., skadade filer
  eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom.
  ● Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet eller
  skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 4. Information som görs tillgängliga för andra
  Du kan medverka i vissa av Kallpressens tjänster genom att lägga till information och bilder
  (”Information”) till Webbsidan genom att t.ex. publicera recept och bilder, samt skriva
  produktrecensioner. Kallpressen granskar inte nödvändigtvis Information innan den görs tillgänglig för
  andra och den omfattas inte av det utgivaransvar som gäller på Kallpressen.se Det innebär att du själv
  är ansvarig för sådan Information samt att du kan ställas till svars för den. Det innebär vidare att du inte
  har det meddelarskydd som annars gäller om du kontaktar Kallpressen . Kallpressen kan inte heller
  garantera din anonymitet.
  Du har endast rätt att använda Kallpressen för att publicera Information som står i överensstämmelse
  med Villkoren och Medlemsvillkoren. Om Kallpressen uppmärksammar att Information som gjorts direkt
  på Kallpressens Webbsida strider mot Villkoren eller Medlemsvillkoren har Kallpressen rätt att
  omedelbart ta bort sådan Information samt vidta andra åtgärder för att minska effekterna av brottet mot
  något av villkoren.
 5. Medlems immaterialrättsligt skyddade material
  Kallpressen äger rätt att kostnadsfritt lagra, visa, publicera och på valfritt sätt kommersialisera
  Information förknippat med immateriella rättigheter som Medlem har sänt in till Kallpressen under
  medlemstiden såsom exempelvis bilder, recept etc. Rätten gäller även efter det att medlemskapet har
  upphört och så länge som den immateriella rättigheten ifråga består. Genom att acceptera Villkoren och
  Medlemsvillkoren samtycker du till att Kallpressen har rätt att nyttja sådant material i enlighet med vad
  som ovan angivits.
  Kallpressen har inte någon skyldighet att publicera eller annars behandla av dig insänd Information.
  Kallpressen har inte heller någon skyldighet att returnera av dig insänd Information. Du är skyldig att
  ange källa av publicerad Information gällande bilder eller text om du inte innehar rättigheterna. Vid
  uppladdning utan tillstånd bryter du mot Upphovsrättslagen och kan bli skadeståndsskyldig.
  Genom att sända in Information till Kallpressen garanterar du att du innehar upphovsrätten,
  varumärkesrätten och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till den Information som du skickar
  in till Kallpressen och att du har rätt att upplåta nyttjanderätt till Kallpressen i enlighet med Villkoren och
  Medlemsvillkoren eller, alternativt, att du fått tillstånd att använda materialet samt upplåta rätt för
  Kallpressen att använda det i enlighet med Villkoren från den som innehar rättigheterna till det. Du är
  skyldig att hålla Kallpressen skadeslöst för anspråk som riktas från tredje man på grund av
  Kallpressens nyttjande av det material du skickar in till Kallpressen.
 6. Säkerhet
  Du får inte försöka kringgå Kallpressens säkerhetssystem exempelvis genom att använda annan
  användares medlemsuppgifter eller lämna ut dina egna medlemsuppgifter till annan, försöka testa
  Webbsidans säkerhet utan tillstånd frånKallpressen, störa kommunikationen för andra användare
  genom att skicka ej beställd, oönskad e-post eller virus. Du får inte använda Kallpressen på ett sådant
  sätt som skulle kunna skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Kallpressens Webbsida eller
  inkräkta på andra personers användning av Kallpressens Webbsida.
  Brott mot eller försök till brott mot säkerheten eller dataintrång kan vara brottsligt. Kallpressen kommer
  att undersöka intrång och försök till intrång och kan vid behov involvera berörda myndigheter.
 7. Kallpressens immaterialrättsligt skyddade material
  All upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Kallpressen och dess
  tjänster innehas av Kallpressen och/eller Kallpressen samarbetspartners. Medlemskapet i Kallpressen medger
  ingen rätt att göra anspråk på dessa rättigheter.
  Det är, om inte annat uttryckligen anges i Villkoren och Medlemsvillkoren, inte tillåtet att ändra, kopiera,
  distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra
  eller sälja, information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av Kallpressen.
 8. Medlems ansvar
  Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren och Medlemsvillkoren ansvarar du ensam i förhållande till
  Kallpressen för åtgärder som du vidtar när du använder Kallpressen och du åtar dig att hålla Kallpressen
  skadeslöst för krav riktade mot Kallpressen från tredje man på grund av din användning av Kallpressen.
 9. Friskrivning
  Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Kallpressens ansvar:
  ● Kallpressen lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster med mera som
  tillhandahålls av eller genom Kallpressen på Webbsidan. Kallpressen lämnar inte heller några garantier
  beträffande Webbsidans funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.
  ● Kallpressen ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av Information som du skickar in till
  Kallpressen eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Kallpressen för
  brottsliga gärningar som begås med användning av Kallpressens tjänster såsom exempelvis hot eller
  förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande
  från någon användares sida. Kallpressen svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i
  anledning av användning av Kallpressen.
  ● Kallpressen svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av
  användandet avKallpressen och/eller dess material eller information.
  ● Detta gäller dock inte om Kallpressen orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.
  ● Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.
  Brott mot Villkoren och Medlemsvillkoren
  Kallpressen har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller frysa ditt
  medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren och Medlemsvillkoren eller om
  Kallpressen på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Kallpressen för all direkt och
  indirekt skada som du åsamkat Kallpressen i anledning av brott mot Villkoren och Medlemsvillkoren.