Integritetspolicy

Allmänt

Kallpressen AB, org.nr. 556429-5946 (”Kallpressen”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som är medlem hos oss samt för er som är återkommande kunder till vår e-handel.

Personuppgiftsansvarig

Kallpressen är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

Vår användning av dina personuppgifter

Vi på Kalpressen använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

• För att kunna tillhandahålla och administrera ditt användarkonto

• För att kunna leverera varor och tjänster i enlighet med våra avtal med dig

• För att hantera och kvalitetssäkra kundtjänstärenden

• För att kunna lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge personligt anpassad upplevelse av vår tjänst

• För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

• För att förhindra missbruk av våra tjänster, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott

• För att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Behandling och lagring av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar era uppgifter endast om det fyller ett obligatoriskt syfte. Följande personuppgifter lagras för våra kundmedlemmar och för de som handlar via vår e-handel.

• Förnamn & Efternamn

• Leveransadress

• Epostadress

• Telefonnummer

• Orderhistorik

• Eventuell kontakthistorik

KÄLLA FÖR ERA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. Uppgifter kommer antingen från dig eller genereras under användningen av våra tjänster.

För att kunna ingå medlemsavtal med oss på Kallpressen och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster är det ett krav att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Om du inte lämnar de uppgifter vi behöver för att driva vår verksamhet kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backuper.

Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse.

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Kallpressen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster, bland annat Distributionföretag som hjälper oss att leverera din order, och olika betalningsförmedlare (Paypal) som bistår oss vid hantering av din betalning.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till tredje part som inte berörs av våra tjänster.

DINA RÄTTIGHETER

Kallpressen ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

Kallpressen är skyldigt att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

Du har rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via epost, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

Radering av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem.

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Kallpressen har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

COOKIES

Vi på Kallpressen använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa våra webb- och ehandelssystem. I vår cookie-policy förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies. Du hittar policyn på vår cookiepolicy.

KONTAKTINFORMATION

Kallpressen AB, org.nr. 556429-5946

Epost: info@kallpressen.se

Telefon: 073-267 67 60

Rörstrandsgatan 34, St. Eriksplan Stockholm

Personuppgiftsbiträde: Christina Caracitsou